چاپ کردن این صفحه

مصاحبه عجیب امید سینگ: ۲ بازیکن نساجی کم‌کاری می کنند‼️

من معتقدم تیم ما از لحاظ فنی مشکل خاصی ندارد و یقه همه تیم های بزرگ را در این جا گرفته ایم. بازی که باید با سه گل می بردیم به این شکل می بازیم. ولی متاسفانه هستند کسانی که در تیم ما کم کاری می کنند. منظورم دو دستگی و باند بازی نیست. ولی واقعا حیف است. وقتی آقایان صنیعی فر و حدادیان از جیب خودشان خرج می کنند و تماشاگرانی که در این هوای گرم به خاطر ما می آیند، ما هم باید خودمان را بکشیم.

 آن یکی دو بازیکن هویتیشان مطمئنا تا آخر فصل مشخص می شود. من معتقدم اگر قرار باشد که نتیجه بگیریم باید یکدل باشیم و 11 برادر داخل زمین برود./ ورزش ۳

Middle Add