چاپ کردن این صفحه

بازگشت روز/کاپیتان برگشت

 محمد عباس زاده کاپیتان نساجی مازندران که چند هفته‌ای به علت مصدومیت در تمرینات حضور نداشت در تمرین امروز ببرهای مازنی حاضر شد و تمرینات خود را شروع کرد. حضور کاپیتان می تواند از نظر روحی به سایر بازیکنان‌کمک کند

Middle Add