چاپ کردن این صفحه

فرهاد صنیعی‌فر،‌ مالک باشگاه نساجی با ارسال نامه‌ای به استاندار مازندران از مالکیت این باشگاه کناره‌گیری کرد.

فرهاد صنیعی‌فر،‌ مالک باشگاه نساجی با ارسال نامه‌ای به استاندار مازندران از مالکیت این باشگاه کناره‌گیری کرد. 

Middle Add