چاپ کردن این صفحه

ویدیو؛ حضور شبانه هواداران در وطنی و پیگیری بازسازی ورزشگاه

 تبریکا - با توجه به حضور شخص فرماندار، بازسازی وطنی در طول شب هم ادامه دارد.

منبع ویدیو و عکس: کانال خبری تبرستان

Middle Add