چاپ کردن این صفحه

ویدیو؛ صحبت‌های مالک باشگاه نساجی در جمع مسئولین

 تبریکا - صنیعی فر در جمع مسئولین: «برای مردم بجنگید، بخدا ضرر نمی کنید»

Middle Add