چاپ کردن این صفحه

ویدیو اختصاصی؛ دروازه‌بانان هنگام مواجهه با سکوی جدید وطنی چه حس و حالی دارند؟

 تبریکا - با تماشای این ویدئو خودتان را درون دروازه وطنی تصور ‌کنید تا بهتر حس دروازه‌بانان را لمس کنید.

Middle Add